Kinazy

nowotworowe.pl : kinazy

Niedokrwistość hemolityczna .. kinazy pirogronianowej, niedobór dehydrogenazy glukozo - 6 - fosforanowej ( G - 6PD ), niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, talasemie, methemoglobinemia. Nabytych postaci niedokrwistości hemolitycznej jest dużo więcej. Przyczyny niedokrwistości hemolitycznej Niedokrwistość hemolityczna ... Niedobór kinazy pirogronianowej .. kinazy pirogronianowej, tj. enzymu obecnego w czerwonych krwinkach, skutkuje ich przedwczesnym rozpadem. Niedobór kinazy jest chorobą genetyczną i przyczynia się do pękania błony krwinek czerwonych. Objawy są charakterystyczne dla niedokrwistości hemolitycznej. Kinaza pirogronianowa bie ...

Fosforylacja białek a cykl komórkowy oraz apoptoza .. kinazami. Przeważnie ufosforylowane białka są bardziej aktywne niż przed fosforylacją. Zaburzenia w procesie fosforylacji białek stanowią najpoważniejszą grupę przyczyn zaburzonej regulacji cyklu komórkowego, prowadzącą w konsekwencji do zaburzeń proliferacji, a co za tym idzie sprzyjaj ...