Niedokrwisto hemolityczna

nowotworowe.pl : niedokrwisto hemolityczna

Zespół hemolityczno - mocznicowy .. niedokrwistość oraz do obniżenia poziomu płytek ( małopłytkowość ). Wzrasta bilirubina we krwi, pojawiają się D dimery i tzw. FDP, czyli produkty degradacji fibryny. Leczenie zespołu hemolityczno - mocznicowego Leczenie zespołu hemolityczno - mocznicowego polega na stosowaniu hemodiali ... Sferocytoza wrodzona .. niedokrwistość hemolityczna. Przebieg sferocytozy wrodzonej bywa różny, w zależności od nasilenia choroby. Okresowo może dochodzić do przełomów hemolitycznych i aplastycznych. Owrzodzenia kończyn dolnych, wady serca czy choroby mięśni zdarzają się rzadziej. Leczenie sferocytozy wrodz ...

Niedokrwistość hemolityczna Niedokrwistość hemolityczna polega na przyspieszonym rozpadzie krwinek czerwonych. Przyczyn hemolizy jest bardzo wiele. Choroba ta może przybierać postać wrodzoną lub nabytą. Przyczyny niedokrwistości hemolitycznej wrodzonej to m.in. sferocytoza, niedobór kinazy pirogronianowej, niedobó ... Niedobór kinazy pirogronianowej .. niedokrwistości hemolitycznej. Kinaza pirogronianowa bierze udział w wytwarzaniu energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania błony otaczającej erytrocyty. Objawy niedoboru kinazy pirogronianowej Niedobór kinazy pirogronianowej przybiera różne postaci kliniczne. Niedobór kinazy ...

Nocna napadowa hemoglobinuria .. niedokrwistości hemolitycznej, czyli m.in. zażółcenie skóry i błon śluzowych. Ponadto chory oddaje ciemny mocz, najczęściej rano lub w nocy. Pojawiają się bóle brzucha, głowy, ucisk w klatce piersiowej czy bóle okolicy lędźwiowej. U mężczyzn może dojść do przedłużającego się wzwodu. Występ ... Talasemie (niedokrwistości tarczowatokrwinkowe) .. niedokrwistości tarczowatokrwinkowe ) należą do grupy wrodzonych niedokrwistości hemolitycznych. Jest to rodzaj hemoglobinopatii, związanej z ilościowym defektem syntezy prawidłowej globiny Talasemie należą do najczęstszych chorób wrodzonych na świecie. W Polsce występują bardzo rzadko ...

Nabyte zespoły hemolityczne .. niedokrwistościami hemolitycznymi, które zostały wywołane obecnymi poza czerwoną krwinką ( erytrocytem ) czynnikami doprowadzającymi do jej rozpadu ( hemolizy ). Ze względu na wywołujący czynnik NZH można podzielić na dwie grupy: 1. Zewnątrzkrwinkowe: - niedokrwistości autoimmunolo ... Niedokrwistość hemolityczna z alloimmunizacji Niedokrwistość hemolityczna z alloimmunizacji jest powodowana przez przeciwciała skierowane przeciwko antygenom erytrocytów, które powstały po przetoczeniu krwi niezgodnej z grupą krwi biorcy. Zdarza się to rzadko, ale niesie za sobą ciężkie konsekwencje. Najczęściej niezgodność grupowa do ...

Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH) z przeciwciałami typu ciepłego Niedokrwistość autoimmunohemolityczna ( NAIH ) z przeciwciałami typu ciepłego ( najczęstsze, > 60% ). Hemolizyny te działają głównie w temperaturze 37 stopni Celsjusza i należą zwykle do przeciwciał klasy IgG. Skierowane są przeciwko antygenowi P krwinek. To właśnie przeciwciała IgG lub do ... Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH) z przeciwciałami typu zimnego Niedokrwistość autoimmunohemolityczna ( NAIH ) z przeciwciałami typu zimnego. Przeciwciała typu zimnego Aktywność działania grupy przeciwciał typu zimnego jest największa w temperaturze 0 - 4 stopni Celsjusza, dlatego hemolizę nasila ekspozycja na zimno. Są to hemolizyny należące do kl ...

Zespół Wiskotta - Aldricha .. niedokrwistości hemolitycznej, kłębuszkowego zapalenia nerek ) oraz nowotworów ( chłoniaków, białaczek, guzów ośrodkowego układu nerwowego ). Pewne rozpoznanie można postawić, gdy u pacjenta płci męskiej występuje małopłytkowość poniżej 70 tys. płytek/mm3, mała objętość trombocytów i do ... Przyczyny upośledzające hematopoezę .. niedokrwistość hemolityczna wywołana czynnikami wewnątrzkrwinkowymi. Milena Szewruk Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Choroby Wewnętrzne , Tom II. ...

Zakrzepowa plamica małopłytkowa .. niedokrwistości hemolitycznej i niedokrwienia różnych narządów, najczęściej ośrodkowego układu nerwowego. W malutkich naczyniach ( naczyniach włosowatych ) i małych tętniczkach różnych narządów, z największym nasileniem w naczyniach mózgu, serca, nerek, trzustki i nadnerczy, dochodzi do tw ... Małopłytkowości obwodowe immunologiczne .. niedokrwistość autoimmunohemolityczna, toczeń rumieniowaty układowy, zespół antyfosfolipidowy lub w przebiegu chorób rozrostowych. Małopłytkowość w wyniku skrócenia czasu przeżycia trombocytów może być spowodowana procesami immunologicznymi oraz nieimmunologicznymi, jak wszystkie stany ...

Leczenie niedoboru odporności .. niedokrwistość hemolityczna oraz przejściowa neutropenia spowodowana zwykle aktywacją neutrofilów przez IgG lub składowe dopełniacza i zwiększoną aktywnością cząsteczek adhezyjnych neutrofilów, co powoduje ich agregację i usuwanie. Milena Szewruk Literatura: 1 ) A. Szczeklik: Chorob ...