Niedokrwistość wrodzona talasemia

nowotworowe.pl : niedokrwistość wrodzona talasemia

Talasemie (niedokrwistości tarczowatokrwinkowe) .. niedokrwistości tarczowatokrwinkowe ) należą do grupy wrodzonych niedokrwistości hemolitycznych. Jest to rodzaj hemoglobinopatii, związanej z ilościowym defektem syntezy prawidłowej globiny Talasemie należą do najczęstszych chorób wrodzonych na świecie. W Polsce występują bardzo rzadko ...