Proces

nowotworowe.pl : proces

Nowotwory jąder .. proces nowotworowy, którego objawy to: brak apetytu, nudności, utrata masy ciała, duszności, kaszel i krwioplucie. Przerzuty nowotworów jąder Nowotwory jąder dają przerzuty do węzłów chłonnych, rzadko do płuc, opłucnej, wątroby czy kości. Diagnostyka nowotworu jądra Podstawowym bad ... Przerzuty nowotworowe do wątroby .. procesu nowotworowego z przerzutem do wątroby są charakterystyczne dla zaawansowanego, rozsianego nowotworu: chudnięcie, brak apetytu, nudności i wymioty, złe samopoczucie, bóle brzucha, gorączka, powiększenie wątroby, wodobrzusze ( powiększenie obwodu brzucha na skutek gromadzenia się pły ...

Rak pęcherza moczowego .. procesem nowotworowym zostają: płuca, wątroba, kości oraz węzły chłonne. Leczenie raka pęcherza moczowego Leczenie i rokowanie zależy od zaawansowania i złośliwości nowotworu. W chwili obecnej istnieje kilka metod leczenia nowotworów pęcherza moczowego: usuwanie zmian przez cewkę moczo ... Przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa .. procesem chorobowym skóry. Zwiększa się skłonność do zakażeń. Może rozwinąć się niedokrwistość. Odstępstwa w badaniach pomocniczych to m.in. wspomniany wzrost poziomu limfocytów ( limfocytoza, około 30tys./µl ) czy, w zaawansowanych postaciach choroby, niedokrwistość i spadek liczb ...

Ziarnica złośliwa (chłoniak Hodgkina) .. proces chorobowy. Badanie histologiczne węzła jest niezbędne do postawienia odpowiedniej diagnozy. W przebiegu ziarnicy dochodzi również do wzrostu aktywności LDH ( enzym dehydrogenaza mleczanowa ) i fosfatazy zasadowej we krwi. OB ulega przyspieszeniu. Odchylenia obserwowane są również w ... Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego .. procesach tworzenia otoczki ochronnej z mieliny na włóknach nerwowych. Ponad to zmniejsza ryzyko wystąpienia wad wrodzonych związanych z nieprawidłowym zamykaniem cewy nerwowej. Dzienne zapotrzebowanie u osoby dorosłej na kwas foliowy wynosi ok. 400 μg. To zapotrzebowanie wzrasta 2 ...

Niedokrwistość chorób przewlekłych .. procesów immunologicznych, niewydolność erytropoezy oraz nieprawidłowe uwalnianie żelaza z magazynów ( z ferrytyny ). Najczęściej do ACD prowadzą zakażenia bakteryjne, pasożytnicze i grzybicze, nowotwory złośliwe, choroby autoimmunologiczne ( reumatoidalne zapalenie stawów - RZS, toczeń uk ... Niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH) z przeciwciałami typu ciepłego .. procesu autoimmunizacyjnego czerwone krwinki ulegają zniszczeniu przez makrofagi w wątrobie lub śledzionie, ponieważ rozpoznane zostały one przez makrofagi ( komórki żerne ) jako obce. A zatem hemoliza zachodzi pozanaczyniowo. W około połowie przypadków NAIH z przeciwciał ciepłych jest sam ...

Skaza krwotoczna naczyniowa .. procesy tworzenia się czopa płytkowego ( hemostaza pierwotna ). Podział skaz krwotocznych naczyniowych Istnieje podział na skazy krwotoczne naczyniowe wrodzone i wtórne. Pierwszą grupę stanowią: choroba Rendu - Webera - Oslera, plamice we wrodzonych zaburzeniach tkanki łącznej, jak zes ... Naczyniowa skaza krwotoczna i choroby zakaźne .. procesów immunologicznych. Plamica najczęściej pojawia się w okresie bakteriemii w zakażeniach meningokokami, paciorkowcami i pałeczką Salmonella oraz w okresie wiremii w przebiegu ospy wietrznej, grypy, odry, ospy wietrznej, także w zimnicy. Objawy kliniczne mają charakter złożony, zal ...

Hemofilia .. proces krzepnięcia jak ma to miejsce w hemofilii. Rozpoznanie hemofilii Rozpoznanie hemofilii ustala się na podstawie wywiadu rodzinnego, dotyczącego zwłaszcza rodziny matki chorego oraz wyników badań przesiewowych i potwierdzających. Pomocny w diagnostyce jest obraz kliniczny choroby. ... Zespół Bernarda i Souliera .. proces zwany pierwotną hemostazą stanowi pierwszy etap całego 3 - etapowego procesu krzepnięcia. Objawy zespołu Bernarda i Souliera Zespół Bernarda i Souliera objawia się już we wczesnym dzieciństwie w postaci skazy krwotocznej skórno - śluzówkowej. Występują krwawienia głównie z błon ...

Zaburzenia płytkowych ziarnistości .. procesie krzepnięcia. Skazę krwotoczną leczy się stosując okresowo glikokortykosteroidy ( prednizon ), w razie braku poprawy konieczne jest przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych. Chorym nie należy podawać niesteroidowych leków przeciwzapalnych, szczególnie uwaga ta dotyczy kwasu a ... Małopłytkowości obwodowe immunologiczne .. procesie krzepnięcia wewnątrznaczyniowego. W profilaktyce skazy krwotocznej albo w przypadku gdy liczba płytek obniży się do 20 tys./mm3 i mniej przetacza się koncentrat krwinek płytkowych. Trombocytopenia stwierdza się także w przebiegu chorób immunologicznych, jak niedokrwistość autoimmu ...

Guzy limfoidalne oczodołu .. procesów rozrostowych układu chłonnego jest trudny i niejednoznaczny. Klinicznie typowy proces rozrostowy wywodzący się z tkanki limfatycznej przedstawia się jako niebolesny guz, o łososiowym zabarwieniu, położony na ogół w przedniej części oczodołu, widoczny pod spojówką. Na podstawie ... Interferon α (IFN-α) w leczeniu nowotworów .. procesów proliferacji i różnicowania komórek, c. hamowanie tworzenia naczyń krwionośnych, d. zwiększenie ekspresji antygenów układu MHC, e. modulacja odpowiedzi immunologicznej. Interferon α ( IFN - α ) w onkologii Wskazania do zastosowania IFN - α w onkologii to prze ...

Stany przedrakowe żołądka .. proces ten jest utrudniony. W związku z tym, niegojące się owrzodzenia wymagają agresywnej diagnostyki histologicznej, polegającej na kontrolnej gastroskopii z pobraniem licznych wycinków. W przypadku wrzodów niegojących się przez kilka tygodni oraz gdy diagnostyka histologiczna sprawia tr ... Efekty biologiczne promieniowania w radioterapii .. procesów biologicznych, które wywołują efekt kliniczny, np. regresję guza, zwłóknienie w tkance zdrowej, wtórny nowotwór popromienny. Promieniowanie jonizujące wzbudza wtórne elektrony, które rozbijają wiązania w cząsteczkach DNA i innych metabolicznie ważnych strukturach cytoplazmatycz ...

Transformacja nowotworowa .. procesem. Proces ten cechuje zwykle długi okres utajenia. W rozwoju nowotworu niezwykle istotną rolę odgrywają predyspozycje genetyczne, które można podzielić na: Predyspozycje silne - związane z dziedziczonymi od rodziców mutacjami w genach supresorowych i genach kodujących składowe ... Inicjacja i progresja procesu nowotworowego .. procesu nowotworowego. Kolejne zmiany mogą wystąpić spontanicznie lub być następstwem poprzednich. Ich gromadzeniu sprzyja ciągła ekspozycja komórek na działanie karcinogenów i uszkodzenia w systemie naprawy DNA. Pojawienie się komórki o fenotypie nowotworowym oznacza, że podporządkowan ...

Zaburzenia w transmisji sygnałów wzrostu .. Procesami tymi steruje klasa genów zwanych protoonkogenami. Cechą charakterystyczną komórek nowotworowych jest zdolność do dzielenia się bez ograniczeń. W praktyce oznacza to, że komórki nowotworowe pozostają w warunkach stałej stymulacji przez czynniki wzrostu. Pojawienie się nieogran ... Utrata zdolności do rozpoznawania sygnałów hamujących wzrost .. procesy fizjologiczne, tak i cykl komórkowy podlega kontroli ujemnej. Ten rodzaj kontroli ma na celu powstrzymanie komórek przed proliferacją i utrzymanie ich w fazie spoczynkowej. Sygnały hamujące wzrost są kodowane przez klasę genów zwanych genami supresorowymi. W normalnych warunkac ...

Regulacja cyklu komórkowego .. procesów metabolicznych. Dwa z nich mają szczególne znaczenie dla prawidłowości przebiegu cyklu komórkowego. Noszą one nazwę punktów przejścia i punktów restrykcyjnych. Przebieg cyklu komórkowego może zostać zatrzymany zarówno w punktach kontrolnych, jak i w punktach restrykcyjnych. Jed ... Fosforylacja białek a cykl komórkowy oraz apoptoza .. procesów regulujących aktywność metaboliczną komórki jest fosforylacja białek przez enzymy zwane kinazami. Przeważnie ufosforylowane białka są bardziej aktywne niż przed fosforylacją. Zaburzenia w procesie fosforylacji białek stanowią najpoważniejszą grupę przyczyn zaburzonej regulacji ...

Nabywanie zdolności do unaczynienia guza .. proces angiogenezy ( powstawanie naczyń ) praktycznie nie zachodzi, gdyż jest stale kontrolowany przez równowagę czynników pro - i antyangiogennych. Równowaga ta może być zachwiana zarówno w wyniku procesów zachodzących w komórkach nowotworowych, jak i oddziaływań wtórnych ze strony zrębu ... Nabywanie zdolności do tworzenia nacieków i przerzutów .. procesu jest osiedlenie się komórki nowotworowej w nowym miejscu. Jeżeli warunki do jej rozwoju będą sprzyjające ( obecność odpowiednich czynników wzrostu ), nastąpi replikacja DNA, a następnie podział komórki o właściwościach komórki nowotworowej. Rozpocznie się proces rozwoju przerzut ...

Tłuszcze i białko a rak jelita grubego .. proces. Dochodzi również do wydłużenia czasu kontaktu wtórnych kwasów żółciowych i innych potencjalnych kancerogenów z błoną śluzową jelita. Szczególnie negatywną rolę przypisuje się tłuszczowi wołowemu i kukurydzianemu. Nie mają tego działania tłuszcze wielonienasycone takie jak olej z ol ... Dieta w profilaktyce raka jelita grubego .. procesy bakteryjnej dehydroksykacji do wtórnych kwasów tłuszczowych, które mogą być potencjalnymi kancerogenami. Błonnik stymuluje wzrost bakterii jelitowych, odgrywających znamienną rolę w jelicie dzięki udziałowi w procesach fermentacyjnych. Jednym z produktów fermentacji bakteryjnej ...